Điều kiện kinh doanh cho thuê văn phòng bạn nên biết

Điều 119 và Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai quy định, hợp đồng cho thuê QSDĐ phải có chứng nhận

Bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê ? Vậy điều kiện để kinh doanh cho thuê là gì? Theo quy định tại Điều 703, Điều 704 Bộ luật Dân sự, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (QSDĐ) là sự thoả thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Hợp đồng thuê QSDĐ bao gồm các nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

– Thời hạn thuê;

– Giá thuê;

– Phương thức, thời hạn thanh toán;

– Quyền của người thứ ba đối với đất thuê;

– Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng;

– Giải quyết hậu quả khi hợp đồng thuê QSDĐ hết hạn.

Điều 119 và Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai quy định, hợp đồng cho thuê QSDĐ phải có chứng nhận của công chứng; hợp đồng thuê QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ.

Theo Điều 149 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê QSDĐ, bên cho thuê QSDĐ nộp 1 bộ hồ sơ gồm có: Hợp đồng thuê QSDĐ đã công chứng; Giấy chứng nhận QSDĐ.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê QSDĐ vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *